This content is password protected. To view it please enter your password below:

עמוד זה מוגן בסיסמה. הזינו את הפסיסמה כדי לצפות בו.

גלילה לראש העמוד

תקנון חוגים/קורסים פשוט באנגלית :

מעמדו המשפטי והחוקי של תקנון זה הינו מעמד של חוזה מחייב במובנו של חוק החוזים בדין הישראלי לכל עניין משפטי וחוקי שאפשר ויהיה כרוך בו בהדניינות או מחלוקת בין הצדדים –  בין חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ באמצעות מיופה כוחה מר זיו פורת מצד אחד לבין לקוחות חוגי פשוט באנגלית מצד שני. רישום לחוגי פשוט באנגלית ותשלום עבור ההשתתפות בחוגים מהווים ביטוי מלא של הסכמה מצד לקוחות חוגי פשוט באנגלי, במובן ההסכמה המהותית ומדעת הנדרשת בחוק החוזים לכריתת חוזה, לכל התנאים והקביעות והחיובים שבתקנון, מרצונם החופשי, בידיעתם ובהבנתם המלאות של כל האמור בתקנון וכל תנאיו וקביעותיו ובגמירות דעת שלמה, לכל התנאים והקביעות והחיובים שבתקנון זה. חזקה על כל לקוח שנרשם ו/או שילם עבור השתתפות בחוגי פשוט באנגלית כי קרא את התקנון בשלמותו וכי הוא מסכים לתנאיו ככתובם וכלשונם, ומרגע הרישום ו/או התשלום ולא תעמוד ללקוח הטענה כאילו לא היה מודע לתקנון או לתנאיו או שלא הסכים לתקנון ולכל תנאיו.

 1. פרק ההגדרות :

הגדרות : פרק ההגדרות שלהלן מגדיר וקובע את הישויות המשפטיות ואת מושגי המפתח המופיעים בתקנון והינו חלק מהותי ובלתי נפרד מתקנון קורסים/חוגים זה ומהוראותיו, ואין לקרוא את תקנון החוגים/קורסים שלהלן אלא בכפוף לפרק ההגדרות שלהלן ולפי האמור בו, לפי הוראותיו ותנאיו של פרק ההגדרות, ככתבו וכלשונו :

1.1  "חוג/קורס פשוט באנגלית" ו/או "חוגים/קורסים פשוט באנגלית" : חוגי אנגלית ומתמטיקה כשירות בתשלום מטעם חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ ללקוחותיה, כפי שקורסים/חוגים אלה הוגדרו וכפי שעיקרי תוכנם ומרכיביהם הוסברו ו/או נמסרו ו/או פורסמו ללקוחות החברה על ידי חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ באתר החוגים של החברה www.pashutbeanglit.com ו/או בעלוני פרסום או שיווק או מידע שפרסמה החברה או מפי נציג שהוסמך על ידי החברה (להלן : "החוג" או "החוגים").

1.2  "חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ" : חברה רשומה בעלת ח.פ  515352649  למתן שירותי הוראה במתמטיקה ואנגלית, המדריכים המוסמכים על-ידה ומטעמה ובעליה הרשומים זיו פורת (להלן : "החברה מפעילת החוגים")

 1.3  "הנהלת החוג/החוגים" : מנהל/י החוגים מטעם חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ שהוסמכו על ידי בעליה הרשומים זיו פורת לנהל את כל ההיבטים הארגוניים, המנהלתיים, הכספיים, החשבונאיים, התוכניים, הדידקטיים, הלוגיסטיים והאופרטיביים של החוגים, לרבות קביעת מועדי החוגים, לוחות זמני החוגים, קיום וביטול שיעורים, פתיחה, קיום וביטול של קבוצות,מועדי הקבוצות, איחוד או פיצול קבוצות, הרחקת תלמידים מהחוג, תנאי תשלום, הנחות, גובה התשלומים ושיעוריהם, וכל היבט אחר של ניהול ותפעול החוגים כהגדרתם במבוא לתקנון חוגים זה (להלן : "הנהלת החוג")

1.4  "מתקן הלימוד" ו/או "כיתת הלימוד" : כיתת הלימוד ברחוב הארז 15 בחולון או כל חדר/אולם שבו מתנהל חוג/קורס פשוט באנגלית על ידי מדריכים המוסמכים על-ידה ומטעמה (להלן : "כיתת הלימוד").

1.5  "קבוצת החוג"  ו/או "קבוצות החוגים"  ו/או "קבוצת הלימוד"/ ו/או קבוצות הלימוד" :  קבוצת תלמידים הלומדים בחוג בהיקף של שעה שבועית ביום ובשעה קבועים  בכיתת לימוד קבועה במשך תקופת החוג, אשר השתתפותם בחוג אושרה על ידי הנהלת החוג לאחר שהוסדר, שולם ונפרע (בכפוף להסדר התשלום) התשלום שלהם עבור ההשתתפות בחוג ובכפוף לאישור השתתפותם בהתאם לסעיף כללי ההתנהגות המחייבים בחוג שלהלן בתקנון (להלן : "קבוצת הלימוד" / "קבוצות הלימוד").

1.6  "מועד רשמי לתחילתו/סיומו של קורס/חוג" : מועד השיעור הראשון בקורס/חוג ומועד השיעור האחרון בקורס/חוג (מועד תום הקורס/חוג המסוים שהלקוחות נרשמו אליו) בהתאמה, כפי שנמסר מאת חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ ללקוחות החוגים כלדלהלן : המועד הרשמי לתחילת הקורס/חוג שאליו מעוניינים הלקוחות המיועדים להירשם מפורסם/נמסר ללקוחות החוגים כבר בעת הרישום לחוגים לפני תחילת תקופת החוג, ואילו מועד השיעור האחרון נקבע לפי הגדרת "תקופת החוג השנתי" במבוא לתקנון זה (להלן : "מועד רשמי לתחילת החוג" ו "מועד רשמי לסיום החוג")

1.7  "שנת הפעילות בחוגים" : תקופה שתחילתה בתחילת חודש ספטמבר של שנה אזרחית-קלנדרית אחת למניינם, וסופה בסיום חודש יוני של שנה אזרחית-קלנדרית עוקבת למניינם (להלן : "שנת הפעילות בחוגים").

1.8  "קורס/חוג שנתי" : קורס/חוג שמועד תחילתו בחודש ספטמבר או אוקטובר של שנה אזרחית אחת ומועד סיומו לכל המאוחר בסוף חודש יוני של השנה העוקבת (להלן : "חוג שנתי").

1.9  "תקופת החוג השנתי" : מספר המפגשים/שיעורים שבהם מתכנסת קבוצת החוג ללמוד בחוג במהלך שנת הפעילות החל מהמועד הרשמי לתחילתו של החוג ועד למועד הרשמי לסיומו של החוג. מספר המפגשים/שיעורים בתקופת החוג השנתי הינו לכל הפחות 34 מפגשים/שיעורים ולכל היותר 36 מפגשים/שיעורים לפי התנאים הבאים : תקופת החוג תסתיים ביום באחרון של חודש יוני בשנת הפעילות או לאחר שהנהלת החוג תקיים 34 מפגשים/שיעורים בשנת הפעילות בחוג, לפי המאוחר ביניהם. בפועל, שיטת חישוב זאת מאפשרת ברוב שנות הפעילות קיום של 36 מפגשים בתקופת החוג השנתי, והנהלת החוג תפעל בתום לב ובמסירות לאפשר קיום של 36 מפגשים/שיעורים בתקופת החוג השנתי (להלן : "תקופת החוג השנתי").

1.10  "פרישה מוקדמת" /ואו "ביטול השתתפות" : מצב דברים בו לקוח מבקש להפסיק את השתתפות הנרשם בקורס/חוג ולקבל החזר כספי עבור יתרת הזמן עד למועד סיום הקורס/חוג, וזאת בטרם הגיע המועד הרשמי לסיומו של הקורס/חוג (להלן : "פרישה מוקדמת" או "ביטול השתתפות").

1.11  "הצטרפות מאוחרת לחוג" : מצב דברים בו לקוח מבקש להצטרף ללימודים בקבוצת החוג לאחר תחילת תקופת החוג הרשמי, כלומר, לאחר המועד הרשמי לתחילת החוג. הדברים אמורים גם לגבי קבוצת חוג שלמה הנפתחת לאחר תחילת תקופת החוג הרשמי, כלומר, לאחר המועד הרשמי לתחילת החוג במהלך שנת הפעילות בחוגים. על לקוחות, לרבות קבוצות שלמות, המצטרפים לחוג בהצטרפות מאוחרת כהגדרתה כאן – יחולו כל הוראות התקנון במלואן למעט בנושא עלות החוג : עלות החוג ללקוחות המצטרפים בהצטרפות מאוחרת לחוג תחושב כך : התשלום עבור מרכיב ההשתתפות בשיעורים יהיה מכפלת עלות מרכיב ההשתתפות בשיעורים בתקופת החוג השנתי בחלק היחסי שנותר מתוך מניין השיעורים בתקופת החוג השנתי החל ממועד ההצטרפות המאוחרת בפועל. התשלום עבור מרכיב חומרי הלימוד יהיה אף הוא בשיעור היחסי מתוך תקופת החוג השנתי למעט במקרים בהם מעוניין הלקוח בהשלמת חומרי לימוד מן השיעורים שטרם מועד הצטרפותו, שאז יגבה מן הלקוח תשלום מלא עבור מרכיב חומרי הלימוד עבור כל תקופת החוג בתוך התשלום שישלם עבור החוג. על שני מרכיבי התשלום (השתתפות בשיעורים וחומרי לימוד) יתווסף מרכיב תשלום המע"מ.

1.12  "תלמיד בחוג" : תלמיד בחוג הינו תלמיד הזכאי ללמוד בחוג  בקבוצות הלימוד במהלך תקופת החוג השנתי. הזכאות ללמוד בחוג כתלמיד בחוג מתקיימת אך ורק בהתקיים התנאים הבאים במצטבר : 1. שולם מראש מלוא התשלום עבור השתתפות  למשך כל תקופת החוג השנתי בהתאם לתנאי הסדר התשלום שסוכמו מראש בין הנהלת החוג לבין הלקוח. 2. התלמיד עומד בכל שיעור ושיעור בכללי ההתנהגות המחייבים בחוגים כמפורט בסעיפים הבאים בתקנון (להלן : "תלמיד בחוג" או "תלמידים בחוג" או "תלמיד החוג" או "תלמידי החוג"). 3. הנהלת החוג סבורה כי התלמיד מתאים להשתתף בקבוצת הלימוד מבחינת רמת הלימוד, ההתקדמות והיכולת של התלמיד לעמוד באתגר הלימודי שבשלב הלימוד בו לומדת הקבוצה. הנהלת החוג, בהתייעצות עם מדריך החוג, תבצע מדי פעם הערכה עדכנית של התקדמות התלמיד ומידת השתלבותו בחוג מבחינה לימודית, ובהתאם להערכה זאת רשאית הנהלת החוג להמליץ ללקוחות לשנות את קבוצת הלימוד בה לומד התלמיד לקבוצה המתאימה יותר לצרכיו של התלמיד, ובמקרים חריגים אף להפסיק את לימודיו של התלמיד בקבוצה ולזכות את הלקוחות בהחזר כספי במידת הצורך.

1.13  "עלות החוג" ו/או "התשלום עבור החוג" : סך כל מרכיבי התשלום במצטבר עבור השתתפות בחוג וזכאות למעמד של תלמידים בחוג : 1. מרכיב התשלום עבור השתתפות בשיעורים בחוג בתקופת החוג השנתי. 2. מרכיב התשלום עבור חומרי הלימוד הנמסרים לתלמידי החוג במהלך כל תקופת החוג השנתי. 3. מרכיב המע"מ עבור שני מרכיבי התשלום של השתתפות בחוג וחומרי הלימוד (להלן : "עלות החוג" או "התשלום עבור החוג")

1.14  "חומרי לימוד" : חוברות ו/או דפי עבודה מקוריים ובלעדיים לחוגי פשוט באנגלית ביצירה, עריכה, הפקה והוצאה בלעדית לחוגי פשוט באנגלית, תכני אתר האינטרנט של פשוט באנגלית לרבות סרטונים לימודיים בהפקת מקור בלעדית של פשוט באנגלית, מבדקי הערכה אינטראקטיביים בהפקת מקור בלעדית לפשוט באנגלית הכוללים ציון ומשוב אישי באתר החוגים, פתרונות לתרגילים מחוברות ודפי עבודה של פשוט באנגלית, תכני ערוץ היוטיוב הבלעדיים של פשוט באנגלית באינטרנט וסרטונים לימודיים נוספים של פשוט באנגלית בערוצים פרטיים, ערכות קלפי משחק מקוריות ובלעדיות ללימוד abc , אוגדני חוג, דפי כללים וסיכומים, מבדקים בדפוס, השתתפות ביצירת מולטימדיה לימודית, וכל יתר תכני הדפוס, האודיו, הוידאו והמולטימדיה הלימודיים הנמסרים לתלמידים במהלך כל תקופת החוג השנתי בכל השיעורים במהלך תקופת החוג השנתי (להלן : "חומרי לימוד")

1.15  "מדריך" : מדריך בקורס/חוג פשוט באנגלית שהוסמך על ידי חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ ופועל מטעמה בלבד (להלן : "מדריך החוג")

1.16  " ערבי חג" : לעניין תקנון זה "ערבי חג" הם ימים שביום הבא מיד אחריהם לא מתקיימים לימודים במערכת החינוך הממלכתית של מדינת ישראל, למעט ימי שישי שבהם מתקיימות קבוצות קורסים/חוגים פשוט באנגלית, אלא אם בימי שישי אלה חל ערב חג במובנו שברישא לסעיף הגדרות זה (להלן : "ערב חג" או "ערבי חג")

 • "ימי חג" : לעניין תקנון זה "חגים" הם ימים שחוקי מדינת ישראל מגדירים אותם כימי שבתון מעבודה (להלן : "חג" או "חגים")

1.1 עדכון מחייב לתקנון החל משנת 2022 ואילך :

עדכון זה שלהלן בסעיף 1.1 על כל סעיפיו הקטנים גובר על כל הוראה או התניה או התחייבות אחרת האמורה בתקנון זה מראשיתו ועד סופו, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות סעיף זה לבין יתר הוראות התקנון הרי שהוראת סעיף 1.1 זה היא המחייבת והיא הקובעת חוזית, חוקית ומשפטית  :

 • אין החזר כספי בגין יתרת שיעורים שלא ישתתף בהם התלמיד החל משיעור 24 ועד לסיום תקופת החוג, וזאת ללא תלות במועד ההצטרפות לחוג בפועל מצד הלקוח והתלמיד.
 • דמי רישום, הבטחת מקום, הזמנת חומרי לימוד ומנהלות בשיעור % 11.5 מסך מחיר החוג הכללי כולל מע"מ לא יוחזרו למשלם באף מקרה וללא תלות במספר השיעורים שהתלמיד נכח בהם, אם בכלל.
 • מועד הביטול המחייב בפועל הינו בחודש העוקב להודעת הביטול מצד הלקוח. כל מהשיעורים שילמדו במהלך החודש שבו ניתנה הודעת הביטול יחושבו כשיעורים שיש לשלם עבורם במסגרת סך השיעורים המחייבים בתשלום.
 • אין לחנות רכבים של מלווים או מסיעים של תלמידים לחוג בסמוך למועד השיעורים בתחילתם ובסיומם ובמהלך שעות השיעורים במרק של 30 מטרים לפני ואחרי מרכז החוגים משני צידי הכביש והמדרכות. חברת אוסטרלופיתקוס באמצעות בעליה ומנהלי החוגים רשאית להפסיק את ההתקשרות עם לקוח שהוא או מי מטעמו – מלווה או מסיע – הפר את ההנחיה. במקרה כזה יחשב הלקוח כמי שהודיע על הפסקת ההשתתפות בחוג באופן מיידי ויחולו עליו כל ההוראות הרלוונטיות להפסקת השתתפות בחוג ובנוסף תמנע ממנו מיידית השתתפות בשיעורים לרבות עד סוף חודש הפרת ההנחיה.
 • חברת אוסטרלופיתקוס באמצעות בעליה והנהלת החוגים שלה רשאית להרחיק תלמיד מיידית מהשתתפות בחוגים לצמיתות באם התנהגות התלמיד או המלווה של התלמיד הפרה את הוראות תקנון זה או גרמה לשיבוש חמור בהוראה בחוג או גרמה לסיכון מאו למטרד או לאווירה שלא ניתן להשלים עם קיומה או להסתכן בהישנותה לפי שיקול דעתם הבלעדי של הנהלת החוגים ובעלי החברה, וזאת לאחר עדכון ודיווח להורי התלמיד. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 1.1.4 באשר לסיום ההתקשרות וההחזר הכספי.
 • יתכנו שינויים בלו"ז החוגים בגין חגי ישראל ו/או אילוצים של הנהלת החוגים, ובלבד שתתמלא מכסת השיעורים שהובטחה במסגרת שנת הלימודים הקלנדרית שבה מסתיים מועד החוג. במהלך תקופת החוגים רשאית הנהלת החוגים לאחד שיעורים של קבוצות מעת לעת, לאחד או לפצל קבוצות למשך כל יתרת תקופת החוג,, לסגור קבוצות ולפתוח קבוצות חדשות בהתאם לתנאי ההיצע והביקוש ולפי שיקול דעתה, ובלבד שתינתן ללקוחות האפשרות לבטל השתתפות ולקבל זיכוי בהתאם לתקנון החוג במקרה של שינוי כאמור להלן החל לכל יתרת תקופת החוג ולא במקרים של שינויים נקודתיים וארעיים.

 

 1. תשלום עבור החוג :

2.1  מרכיבי התשלום עבור החוג :

התשלום עבור החוג כולל את מרכיבי התשלום עבור ההשתתפות בשיעורים, חומרי הלימוד ומע"מ כאמור בהגדרתם בפרק ההגדרות שלעיל (ראו הגדרת "עלות החוג" ו/או "התשלום עבור החוג" בפרק ההגדרות שלעיל, וכן הגדרת "חומרי לימוד" בפרק ההגדרות שלעיל).

עלות מרכיב ההשתתפות בחוג לתקופת החוג השנתי בשנת פעילות נתונה בחוגים  כהגדרתם בפרק ההגדרות שלעיל הינה כמפורסם באתר החוגים פשוט באנגלית לפני מע"מ, עלות מרכיב חומרי הלימוד לתקופת החוג השנתי בשנת הפעילות בחוגים כהגדרתם בפרק ההגדרות שלעיל הינה כמפוסם באתר החוגים לפני מע"מ, ועלות מרכיב המע"מ עבור מרכיבי ההשתתפות בחוגים וחומרי הלימוד לתקופת החוג השנתי בשנת הפעילות בחוגים כהגדרתם בפרק ההגדרות שלעיל הינה כמפורסם באתר החוגים וסך כלל התשלום לחוג הינו כמפורסם באתר החוגים כולל מע"מ לתקופת החוג השנתי בשנת הפעילות בחוגים כהגדרתם בפרק ההגדרות שלעיל (ראו הגדרת "תקופת החוג השנתי" בפרק ההגדרות שלעיל, וכן הגדרת "שנת הפעילות בחוגים" , "התשלום עבור החוג" ו "חומרי לימוד" בפרק ההגדרות שלעיל).

התשלום עבור החוג לתלמידים המצטרפים בהצטרפות מאוחרת לחוג יהיה כאמור לעיל בסעיף זה של מרכיבי התשלום לחוג בכפוף להוראות סעיף הגדרת "הצטרפות מאוחרת לחוג" שבפרק ההגדרות לעיל.

ברישום של שני אחים או יותר להשתתפות בחוג באותה תקופת החוג השנתי בקבוצות הלימוד בחוג תינתן הנחה בשיעור של 5% מהעלות של התשלום עבור החוג לכל אחד מן האחים, ובלבד שהתשלום בוצע בכרטיס אשראי זהה עבור השתתפות שני האחים בקבוצות הלימוד בחוג. ההנחה תינתן לבקשת הלקוח ורק בהתמלא כל התנאים לקבלת ההנחה כאמור בסעיף זה.

2.2  אופן התשלום עבור החוג :

אופן התשלום עבור החוג הינו עסקת אשראי בלבד שתתבצע באתר החוגים פשוט באנגלית בלבד. עסקת האשראי תתבצע עבור כל תקופת החוג השנתי בפריסה של עד עשרה תשלומים שווים לכל היותר וללא ריבית. עסקת האשראי תתבצע באמצעות תשלום באתר החוגים המאובטח של חוגי פשוט באנגלית. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית הנהלת החברה להסכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעסקת אשראי טלפונית בתנאים זהים לעסקת האשראי באתר החוגים. במקרים חריגים רשאית הנהלת החוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתקיים נסיבות המצדיקות זאת לפי שיקול דעת הנהלת החוג בלבד, להסכים לעסקת תשלומים במזומן עבור כל תקופת החוג השנתי בפריסה של עד ארבעה תשלומים שווים שכל אחד מהם ישולם מראש לחודשי החוג הבאים ולא בדיעבד. התשלום האחרון במזומן ישולם לא יאוחר מחודשיים לפני סיום תקופת החוג השנתי.

במקרים של הצטרפות מאוחרת, כהגדרתה בפרק ההגדרות שלעיל ,יחולו כל התנאים וההוראות בדבר אופן התשלום כאמור לעיל בסעיף זה, אך בשינויים הבאים בלבד כלהלן :

בעסקת אשראי יבוצע תשלום עבור החלק היחסי מתוך כל תקופת החוג השנתי בתשלומים שווים ללא ריבית ובפריסת תשלומים כך שמספר התשלומים יהיה לכל היותר אחד פחות ממספר החודשים שנותרו לסיום תקופת החוג השנתי. עסקת האשראי במקרים של הצטרפות מאוחרת תתבצע רק לאחר תיאום וסיכום עם הנהלת החוג הן על אישור עצם הצטרפות התלמיד בהצטרפות מאוחרת והן על אישור אופן התשלום, מועדי התשלום ופריסת התשלומים. גם במקרה של הצטרפות מאוחרת רשאית הנהלת החברה להסכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעסקת אשראי טלפונית בתנאים זהים לעסקת האשראי באתר החוגים. במקרים חריגים רשאית הנהלת החוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתקיים נסיבות המצדיקות זאת לפי שיקול דעת הנהלת החוג בלבד, להסכים לעסקת תשלומים במזומן עבור כל תקופת החוג השנתי בפריסה ובמועדים שתקבע הנהלת החוג לפי מועד ההצטרפות המאוחרת, שכל אחד מהם ישולם מראש לחודשי החוג הבאים ולא בדיעבד. התשלום האחרון במזומן ישולם לא יאוחר מחודשיים לפני סיום תקופת החוג השנתי.

 1. ביטולים והחזרים כספיים :

הוראת סעיף זה כולן חלות על כל הלקוחות שנרשמו ושילמו במזומן או בהמחאות או באשראי או שהתחייבו לתשלום עבור הקורסים/חוגים פשוט באנגלית, החל מ 14 ימים לפני מועד המפגש הראשון במסגרת הקורס/חוג – הוא המועד הרשמי לתחילת החוג – שהלקוח נרשם אליו ועד לתום תקופת החוג  השנתי והמועד הרשמי לסיומו של החוג, כהגדרתם בפרק ההגדרות שלעיל :

3.1  תנאים וסייגים לקבלת זיכוי/החזר :

התשלום הינו עבור תקופת החוג השנתי. מאחר ומספר המקומות בחוגים/קורסים מוגבל, הרי שיש בפרישה מהקורס/חוג בטרם סיום מועדו הרשמי של הקורס/חוג משום פגיעה בהכנסותיה של החברה מפעילת החוג, ביחוד לאור הקושי למלא את המקומות שהתפנו ככל שהקורס/החוג הלימודי מתקדם וככל שנוצר פער בין רמת תלמידי הקורס/חוג לבין מצטרפים פוטנציאליים חדשים למילוי המקומות שהתפנו עקב פרישה מוקדמת של נרשמים ממועד הרישום שלפני פתיחת הקורס/חוג. כמו כן, פרישה מוקדמת מעמיסה קושי חשבונאי, טכני  וכספי (עמלות וזמן טיפול שווה ערך כספי) על מערכות הדיווח, הנהלת החשבונות, הסליקה ועוד. אי לכך – זיכוי ו/או החזר כספי ללקוחות בגין פרישה מוקדמת מהחוג תתקיים אך ורק בתנאים הבאים במצטבר :

3.1.1  :  החזר תשלומים יחול רק לאחר הודעה בכתב באי-מייל לחברת אוסטרלופיתקוס  בע"מ בדבר רצונו של הלקוח בפרישה מוקדמת/ביטול השתתפות, בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]  . בהודעה נדרש הלקוח לציין שם מלא של התלמיד , את רצונו לפרוש מן הקורס/חוג ואת תאריך הגשת הבקשה במייל. להלן תקרא הודעה זאת בשם "הודעת פרישה".

3.1.2 :  לא ניתן להודיע הודעת פרישה דחויה או פרישה בהתראה מראש ולמפרע למועד עתידי כלשהו. הנהלת החוג רשאית להחשיב כל הודעת פרישה כהודעת פרישה מיידית שיחולו עליה כל הוראות הסעיפים הקטנים של סעיף 3 זה בתקנון.

3.1.3 :  הביטול , הזיכוי והחזר הכספים במידה ונדרש החזר בחישוב היתרות, יכנסו לתוקף רק בחודש הבא לאחר החודש שבו נמסרה הודעת הביטול וההחזר יחול רק על החלק היחסי שנותר עד לתום מועדו הרשמי של הקורס/חוג ותום תקופת החוג השנתי החל מהחודש הבא לאחר חודש שליחת הודעת הביטול בכתב כאמור. חישוב החודשים המלאים, החודשים הנוכחיים והחודשים הבאים במובן סעיף זה יבוצע כך : כל ארבעה שבועות החל מתום השבוע שבו התקיים המועד הרשמי לתחילת החוג ,כהגדרתו בפרק ההגדרות לעיל, יחשבו כחודש מלא במניין של תשעת החודשים בתוך תקופת החוג השנתי. המועד שבו תיכנס הודעת הביטול לתוקפה כאמור בהוראות סעיף זה יקרא להלן : "מועד הביטול המחייב".

3.1.4 :  מועד הביטול המחייב המוקדם ביותר האפשרי בחוג הינו רק בתום ארבעה שבועות לאחר סיום השבוע שבו התקיים המועד הרשמי לתחילת החוג, כלומר, לא ינתן זיכוי כספי או החזר כספי עבור החודש הראשון למניין תשעת החודשים של תקופת החוג השנתי, ללא כל תלות במספר השיעורים שהשתתף בהם התלמיד בפועל (לרבות אי השתתפות באף שיעור), הן בגין מרכיב עלות ההשתתפות בשיעורים והן בגין מרכיב חומרי הלימוד כמפורט בסעיף קטן ה' שלהלן. למען הסר ספק, מועד הביטול המחייב המוקדם ביותר האפשרי כהגדרתו והוראתו בתת סעיף זה יחול גם במקרים שבהם בוצע רישום ותשלום לפני המועד הרשמי של תחילת החוג ולפני תחילת תקופת החוג השנתי, כלומר, הזמן שחלף מאז הרישום והתשלום בפועל ועד למועד הרשמי של תחילת החוג לא יחושב במניין הימים והשבועות המחושבים למועד הביטול המחייב המוקדם ביותר האפשרי כהוראתו והגדרתו בתת סעיף זה.

3.1.5 :  מועד הביטול המחייב המאוחר ביותר האפשרי בחוג הינו עד תשעה שבועות לפני המועד הרשמי של סיום החוג בתום תקופת החוג השנתי, כלומר, הודעת ביטול שנכנסה לתוקפה כאשר נותרו שמונה שיעורים ומטה עד לתום תקופת החוג השנתי, לא תכובד ולא ינתן בגינה כל  זיכוי  כספי או כל החזר כספי ללקוח.

3.2  אופן חישוב הזיכוי / החזר כספי ללקוח במקרה של פרישה מוקדמת :

3.2.1  :  עבור מרכיב התשלום של השתתפות בשיעורים יחושב הזיכוי ללקוח או ההחזר כספי שישולם ללקוח רק עבור החלק היחסי שנותר החל ממועד הביטול המחייב כמובנו בסעיף קטן ב' שלעיל, ועד  למועד הסיום הרשמי של הקורס/חוג בתום תקופת החוג השנתי, באופן הבא : מספר החודשים שנותרו החל ממועד הביטול המחייב ועד למועד הסיום הרשמי של החוג חלקי תשע (שזהו מספר חודשי הלימוד בתקופת החוג בשנתי) כפול עלות מרכיב ההשתתפות בשיעורים בכל תקופת החוג השנתי כולל מע"מ.

עבור מרכיב התשלום של חומרי הלימוד יחושב הזיכוי ללקוח או ההחזר כספי שישולם ללקוח רק עבור החלק היחסי שנותר החל ממועד הביטול המחייב כמובנו בסעיף קטן ב' שלעיל, ועד  למועד הסיום הרשמי של הקורס/חוג בתום תקופת החוג השנתי, באופן הבא : מספר החודשים שנותרו החל ממועד הביטול המחייב ועד למועד הסיום הרשמי של החוג חלקי תשע (שזהו מספר חודשי הלימוד בתקופת החוג בשנתי) כפול עלות מרכיב חומרי הלימוד בכל תקופת החוג השנתי כולל מע"מ.

ניתן לפשט ולסכם את אופן חישוב הזיכוי / החזר כספי ללקוח במקרה של פרישה מוקדמת, המפורט בסעיף ג' זה, באופן הבא : מספר החודשים שנותרו החל ממועד הביטול המחייב ועד למועד הסיום הרשמי של החוג חלקי תשע (שזהו מספר חודשי הלימוד בתקופת החוג בשנתי) כפול סה"כ התשלום עבור החוג כולל מע"מ.

3.2.2  :  לא ינתנו ללקוח חומרי לימוד שטרם חולקו לתלמידים במועד הודעת הפרישה כשווה ערך להחזר כספי או כתמורה לכסף ששילם הלקוח עבור חומרי לימוד מתוך הסך הכולל של עלות החוג ללקוח. חומרי הלימוד המחולקים לתלמידים במסגרת החוג ובמהלך החוג לפי ההתקדמות בתוכנית הלימודים בחוג מיועדים אך ורק לתלמידים פעילים בחוג שלא נמסרה לגביהם הודעת פרישה וביטול השתתפות או לחילופין למי שרוכש חומרי לימוד אלה בנפרד מהחוגים/קורסים פשוט באנגלית בתור שכאלה ולא בתור עזרי לימוד של החוגים/קורסים, מאת החברה מפעילת החוגים/קורסים בדרך המיועדת לכך לפי שיקולי החברה מפעילת הקורסים/חוגים פשוט באנגלית.

3.2.3  :  כל האמור בסעיף 3 רבתי זה בדבר ביטולים, זיכויים והחזרים כספיים חל ללא תלות במספר התשלומים בהם בחר הלקוח לשלם עבור הקורס/חוג השנתי – בין אם בתשלום בודד ובין אם בעשרה תשלומים או בכל מספר אחר של תשלומים העומדים לבחירת הלקוח במערכת הרישום והתשלום של החוגים/קורסים פשוט באנגלית, בין אם הלקוח משלם בכרטיס אשראי ובין אם הלקוח משלם בהמחאות או בכסף מזומן. כל האמור בסעיף 3 רבתי זה  חל על כל הלקוחות הנרשמים ומשלמים עבור החוג בכל נקודת זמן החל מרגע שנרשמו והחלו לשלם בפועל או מרגע שנרשמו והתחייבו לשלם באשראי, המחאות או במזומן. הוראת חיוב האשראי שיתנו הלקוחות לחברות האשראי ו/או הבנקים באמצעות חברות אלה וחברת הסליקה "משולם" בע"מ, הפקדת צ'קים דחויים בידי חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ או חתימה על טופס התחייבות לתשלום עתידי במזומן בתוך פרק הזמן של מועד הקורס/חוג הרשמי לידי חברת אוסטרלופיתקוס – כל אלה יהוו ראיות להסכמתם של הלקוחות לעמידה בהתחייבויותיהם הכספיות כלפי חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ כפי שאלה מוגדרות בתקנון זה.  למען הסר ספק, גם לקוח שהודיע על פרישה וביטול כבר בחודש הראשון לקיום קורס/חוג ואפילו בטרם החל הקורס/חוג – יחולו עליו כל הוראות סעיף 3 רבתי זה שכותרתו "ביטולים והחזרים כספיים".

3.2.4  :  לקוח המשלם עבור הקורס/חוג שנתי בתשלומים באשראי או בהמחאות או במזומן לא זכאי לבטל את העסקה עם חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ כל עוד לא נפרעו במצטבר כל החיובים לטובת חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ הנובעים מתחולת הוראות תקנון זה, לרבות תשלום עבור חודש מלא שבמהלכו נמסרה הודעת הפרישה והביטול כהוראת סעיפים 3.1.3 ו 3.1.4 , וכן כל עוד לא נפרעו החיובים עבור תקופת ההשתתפות בפועל של התלמיד בחוג/קורס פשוט באנגלית בחישוב החלק היחסי מתוך התשלום השנתי לפי תקופת השתתפות התלמיד בחוג החל מתחילת תקופת החוג השנתי ועד לתום החודש שבו נמסרה בכתב הודעת הפרישה והביטול, והכל לפי ההוראות ונוסחאות החישוב הקבועות בסעיף 3 רבתי זה לתקנון.

3.2.5  :  ביטול העסקה יבוצע כאמור אך ורק בהתמלא התנאים האמורים בסעיף 3 רבתי זה שכותרתו "ביטולים והחזרים כספיים". חברות האשראי והסליקה יאפשרו את ביטול העסקה רק לאחר שיקבלו אישור מפורש בכתב לבצע ביטול של העסקה מצד חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ ורק לאחר שחברת אוסטרלופיתקוס בע"מ תעדכן בכתב את חברות האשראי והסליקה כי שולמו מאת הלקוח כל הסכומים האמורים בסעיף 3 רבתי זה לטובתה באמצעות חיוב כרטיס האשראי של הלקוח או בכל דרך אחרת שתאשר חברת אוסטרלופיתקוס ללקוח לסלק את יתרת החוב כלפיה. חברות האשראי לא יבטלו את העסקה כל עוד לא ישולמו לחברת אוסטרלופיתקוס כל הסכומים המגיעים לה לפי הוראות סעיף 3 רבתי לתקנון זה ותפעלנה רק לפי ובהתאם להנחיות חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ באשר לחישוב יתרת החוב מצד לקוחות חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ כלפיה. המועד בו יאושר ביטול העסקה ויבוצע בפועל יחול עד 14 ימי עסקים מרגע שתאשר חברת אוסטרלופיתקוס לחברות האשראי והסליקה כי סולקו כל חובות הלקוח כלפי חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ. הפרת התנאים של סעיף 3 בתקנון בכלל וסעיף 3.2.5 בתקנון בפרט תחשב הפרה יסודית מצד הלקוח ומצד חברות האשראי והסליקה ותחשוף את הלקוח ואת חברות האשראי והסליקה לתביעות משפטיות מצד חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ. לקוחות חברת אוסטרלופיתקוס מאשרים בזאת כי הם מסכימים לתנאים המפורטים בסעיף 3.2.5 זה ולכל יתר סעיפיו והוראותיו של תקנון זה בכללותו.

3.2.6  :  כל הוראותיו של סעיף 3 זה שכותרתו "ביטולים והחזרים כספיים" דווחו מראש לחברות האשראי והסליקה, בטרם החל תהליך הרישום והתשלום מצד הלקוחות ולפיכך הוראות סעיף זה מחייבות את חברות האשראי והסליקה לנהוג לפיהן במסגרת ההתקשרות שלהן עם חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ ועם לקוחות החברה. הסכמת חברות האשראי והסליקה לתת שירות לחברת אוסטרלופיתקוס בע"מ וללקוחותיה המשלמים באשראי או בהמחאות, מהווה מתן הסכמה מצד חברות האשראי והסליקה לציית להוראות סעיף 3 רבתי זה שכותרתו "ביטולים והחזרים כספיים", וחריגה מקיום הוראות סעיף זה באשר לביטולים והחזרים כספיים יחשוף את חברות האשראי והסליקה , וכן את לקוחות חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ,  לתביעות משפטיות מצד חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ.

 1. מניין שיעורי החוג בתקופת החוג השנתי, מניין השיעורים בהצטרפות מאוחרת, נהלי החוג בערבי חג וימי חג, ושיעורי השלמה בחוג :

  4.1  :  מספר השיעורים בתקופת החוג השנתי : מספר השיעורים בתקופת החוג השנתי יהיה כ 36 שיעורים בכפוף להגדרת "תקופת החוג השנתי" ולפי התנאים, ההוראות והסייגים האמורים בהגדרת "תקופת החוג השנתי" בפרק ההגדרות שבתחילת תקנון זה לעיל.

4.2  :  מועדי החוג ונהלי קיום הלימודים בחוג בערבי חג ובחגים : הקורסים/חוגים פשוט באנגלית יתקיימו במתכונת של שעה שבועית מדי שבוע בכל התקופה הרשמית של הקורסים/חוגים השנתיים פשוט באנגלית, החל מהמועד הרשמי של תחילת הקורס/חוג ועד למועד הרשמי של סיום הקורס/חוג למעט שיעורים בחוג שמועדם בערבי חג ובחגים, לפי הגדרתם בפרק ההגדרות לעיל בתקנון זה, או אז לא יתקיים החוג ולא ינתנו בעבור חוסרים אלה שיעורי השלמה, כפי שנהוג ומקובל בפרקטיקות של מסגרות חוגים רבות ומגוונות. חזקה על לקוחות חברת אוסטרלופיתקוס כי בדקו וחישבו וביררו מהו מספר השיעורים שיוחסרו ולא יושבו במהלך כל תקופת הקורס/חוג וכי לא יהיו זכאים לדרוש החזר כספי עבור שיעורים אבודים אלה ולא יהיו זכאים לדרוש שיעורי השלמה במועדים אחרים תמורת שיעורים אבודים אלה כמובנם בסעיף 4 זה.

על אף האמור בסעיף זה ,תפעל הנהלת החוגים בתום לב ובמסירות לקיים את מלוא מכסת השיעורים האמורה בתקופת החוג השנתי כהגדרתה בפרק ההגדרות שלעיל.

4.3  :  שיעורי השלמה : היה והקורס/חוג לא יתקיים במועד כלשהו ביום ובשעה הקבועים לו שנקבעו לו כפי שצוינו בטופסי ההרשמה או לאחר פרסום שינוי קבע כמובנם בסעיף 6 שלהן, תספק חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ לקבוצת הקורס/חוג שיעור השלמה במועד שיקבע מדריך הקבוצה בתוך פרק הזמן של תקופת הקורס/חוג השנתי הרשמית ועד לחודש לאחר תום מועד תקופת הקורס/חוג הרשמית אך לא יאוחר מכך. ביטול או דחיה של שיעורים לא תהווה עילה לטענת הפרת התחייבות כלפי חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ כל עוד ניתנו בעבורם שיעורי השלמה בפרק הזמן האמור בסעיף זה.

 4.4 :  מניין ההשיעורים בהצטרפות מאוחרת, כהגדרתה בפרק ההגדרות לעיל, יהיה החל מן השיעור הראשון של ההצטרפות המאוחרת בפועל ועד למועד הרשמי של סיום החוג בתום תקופת החוג השנתי באותה שנת פעילות.

 1. טווח מספר התלמידים בקבוצת הלימוד :

5.1  :  המספר המינימאלי של תלמידים כהגדרתם לעיל בפרק ההגדרות בתקנון זה, שנרשמו ושילמו עבור השתתפות בחוג לתקופת החוג השנתי, הנדרש לפתיחת הפעילות והלימוד בקבוצת הלימוד כהגדרתה בסעיף ההגדרות שלעיל, הינו עשרה תלמידים. הנהלת החוג עשויה לפתוח את הפעילות בקבוצת הלימוד, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  גם אם מספר התלמידים שנרשמו ושילמו עבור ההשתתפות בחוג השנתי נמוך מעשרה תלמידים.

5.2  :  במקרים בהם מספר התלמידים בקבוצת לימוד נמוך מעשרה תלמידים כבר החל מהמועד הרשמי של תחילת החוג בפתיחת תקופת החוג השנתי או שמספר התלמידים ירד, עקב מקרים של פרישה מוקדמת מן החוג, אל מתחת לעשרה תלמידים בקבוצת החוג – או אז רשאית הנהלת החוג לבטל את המשך הפעילות בקבוצת החוג ולהפסיק את פעילותה של אותה קבוצת לימוד. הנהלת החוג תציע ללקוחות חלופות לימוד, אם תהיינה חלופות מתאימות, בקבוצות חוג אחרות ברמת לימוד ובשלב לימוד זהה לזה של הקבוצה שפעילותה הופסקה, ובכל מקרה תאפשר ללקוחות לבחור באפשרות של זיכוי כספי או החזר כספי במידת הנדרש, בגין ביטול הלימודים בקבוצת הלימוד והפסקת השתתפות התלמידים בחוג האנגלית בנסיבות של ביטול קבוצות או שינויים במועדים קבועים של קבוצות, במידה והלקוחות בוחרים שלא להעביר את התלמיד לקבוצת לימוד פעילה אחרת במקום הקבוצה שנסגרה.

5.3  :  מספר התלמידים בקבוצת לימוד בחוג נע בתוך טווח מספר תלמידים של כ 10 ועד כ 15 תלמידים כאשר טווח זה עשוי להתרחב בסטיות של עד15% לפי שיקול דעתה המקצועי והמנהלתי של הנהלת החוגים בלבד, ובהתחשב בנסיבות ובנתוני הרישום לקבוצות החוגים השונות, ההיצעים וביקושים להשתתפות בחוג בתקופת החוג השנתי, הרכב התלמידים, שנתוני הלימוד שלהם, בקשות שיבוץ מיוחדות של לקוחות עבור התלמידים, מאפייני מתקן הלימוד, טיב המדריך בקבוצה ומשתנים רבים נוספים שישוקללו בתום לב ובמסירות תוך התחשבות בצרכי הלמידה של התלמידים וללא התפשרות על איכות ההוראה והלמידה בחוג.

 1. שינויי קבע בקבוצות לימוד – פתיחה, סגירה, פיצול ומיזוג של קבוצות לימוד וכן שינויים במועדים הקבועים – יום ו/או שעה – של קבוצות הלימוד יחסית לפרסומים באתר החוגים של פשוט באנגלית ובאמצעי תקשורת בינאישיים אחרים (וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, אי-מיילים, הודעות טקסט למיניהן וכל מדיה אחרת) :

בשל פערים והבדלים בלתי-נמנעים ובלתי ניתנים לחיזוי מדויק מראש, בין תחזית הביקוש להשתתפות בקבוצות הלימוד בשלבי הלימוד השונים הן כמותית (מספר הנרשמים המוערך) והן במיון לקבוצות לפי שלבי הלימוד השונים (כלומר, מספר הקבוצות המוצעות לכל שלב לימוד ומועדי הלימוד) ובהתאמה לה ההיערכות להכלת הביקוש והתכנון המענה של היצעים ביחס להשתתפות בחוגים לקראת, בטרם ובסמוך לתחילת שנת הפעילות בתקופת החוגים השנתית (כלומר, מספר הקבוצות לכל שלב לימוד המוצעות מראש וכן מועדי השיעורים המוצע מראש), לבין מצב הביקושים בפועל להשתתפות בחוגים, וממילא מצב ההיצעים בהתאמה, עם פתיחת שנת הפעילות בחוגים בתקופת החוג השנתי  –  בשל הפערים וההבדלים בין תכנון לבין האמורים לעיל בסעיף זה – רשאית הנהלת החוג להפעיל את שיקול דעתה המקצועי הבלעדי, תוך שיקלול כלל הנסיבות ונתוני הביקושים וההיצעים הקיימים בפועל אל מול התחזיות שנערכו בטרם פתיחת הרישום להשתתפות בחוגים לקראת תקופת החוג השנתי, ולערוך שינויי קבע בדיעבד בלוח פעילות קבוצות החוגים בתקופת החוג השנתי, לרבות סגירה וביטול של קבוצות לימוד, פתיחת קבוצות לימוד חדשות, פיצולים של קבוצות לימוד, מיזוגים של קבוצות לימוד, ועריכת שינויי קבע במועדי השיעורים הקבועים של קבוצות הלימוד השונות, לרבות שינוי היום ו/או שעת קיום השיעור השבועי הקבוע של קבוצת הלימוד בתוך תקופת החוג השנתי. יודגש כי האפשרות לבצע שינויי קבע בלוח פעילות קבוצות החוג האמורה בתת סעיף זה תקפה החל ממועד פתיחת הרישום ו/או התשלום עבור ההשתתפות בחוגים, וכן לאחר המועד הרשמי של פתיחת החוג, במהלך כל תקופת החוג השנתי ועד למועד הרשמי לסיום החוג בתום תקופת החוג השנתי. במידה ויתבצעו שינויי הקבע בלוח הפעילות כאמור בתת סעיף זה – או אז תאפשר הנהלת החוג ללקוחותיה את הברירות כאמור בסעיף 5.2.

 1. כללי התנהגות מחייבים בקורסים/חוגים והסנקציות על הפרתם :

7.1  : הגדרת דרישות המשמעת :

הקורסים/חוגים פשוט באנגלית הינם לימודיים בראש ובראשונה, ולפיכך נדרשת בהם עמידה בדרישות להתנהגות ראויה בכיתת לימוד באופן שיאפשר לכלל התלמידים להנות מתנאים סביבתיים של שקט ואווירה המאפשרת ריכוז וקשב לדברי המדריך ולדברי חבריהם, תנאים שמאפשרים למידה אפקטיבית, מועילה ונעימה לכל אחד מן התלמידים בקבוצת החוג/קורס תוך שמירה על תרבות של סבלנות, סובלנות, כיבוד הזולת וזכותו לקבלת השירות שלשמו הגיעו התלמידים לקורס/חוג – שירות הוראה ולמידה. חברתנו לא תגלה כל סובלנות לביטויים של אלימות גופנית או מילולית משום סוג כלפי תלמידים אחרים, להתנהגויות אנטי-חברתיות, להפרעות כרוניות למהלך התקין של השיעורים בין אם בדיבורים ופטפוטים חסרי מעצורים, בין אם בהתפרצויות נשנות לדברי אחרים ובין אם בדפוסי התנהגות מילולית או פיזית שיוצרים הפרעה לריכוז בכיתה או מסכנים את התלמיד או את הסובבים אותו.

 7.2  :  סנקציות בגין הפרות של דרישות המשמעת :

מדריך בקורס/חוג שיתרשם כי תלמיד או תלמידה מפרים את דרישות המשמעת שהוגדרו בסעיף 7.1 באופן המפריע שיטתית להתנהלות התקינה של השיעור או באופן שכרוכה בו פגיעה ממשית או פוטנציאלית בזולתו – פיזית, נפשית – או הפוגמת משמעותית ביכולת הלמידה של התלמידים האחרים בשיעור או ביכולתו של המדריך ללמד באופן אפקטיבי, או המסכנת את התלמיד עצמו או את זולתו – רשאי אותו מדריך להפעיל על התלמיד את הסנקציות הבאות בהדרגה ובמצטבר לפי סדר אזכורן להלן :

א' : להזהיר את התלמיד המפריע בכך שיקרא אותו לסדר שלוש פעמים בהערות התראה לפני סילוק מן השיעור. בפעם הרביעית במהלך השיעור בה ימצא המדריך את התנהגותו של התלמיד כהתנהגות המפריעה להתנהלותו התקינה של השיעור או פוגענית כלפי זולתו או המסכנת את התלמיד או את זולתו – רשאי המדריך להרחיק את התלמיד מן השיעור לפרק זמן מסוים או לכל יתרת השיעור, הכל לפי שיקול דעתו של המדריך באשר לחומרת ההפרעה.

ב' : תלמיד שנהג במשך יותר משיעור אחד ברצף או שלא ברצף באופן המתואר בסעיף 7 רבתי זה – רשאי המדריך, באישור הממונים עליו בחברת אוסטרלופיתקוס בע"מ, לפנות להורי התלמיד ולהתנות את המשך נוכחות התלמיד בשני השיעורים הבאים בכך שאחד מהוריו יהיה נוכח באותם שני שיעורים מתחילתם ועד סופם כדי לפקח על ילדו ולהיות ערב להתנהגות נאותה והולמת של ילדו בשיעורים בקורס/חוג.

היה וההורה מיאן להופיע לאחד מהשיעורים או לשניהם או הגיע רק לחלק מזמן השיעור – רשאי המדריך שלא לאפשר לתלמיד המפריע להיות נוכח באותם שיעורים ולא ללמד את הקבוצה עד שיעזוב התלמיד את כיתת הלימוד, תוך ידוע של הורי שאר התלמידים בקורס/חוג על מצב הדברים. האחריות במקרה כזה תחול רק על התלמיד המפריע ועל הוריו, והם יוחזקו כאחראיים בלעדיים להפרת חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ כלפי לקוחותיה בשל אי-יכולתו של המדריך ללמד את קבוצת הקורס/חוג בתנאים קיצוניים של הפרה בוטה של כללי המשמעת בחוג מצד התלמיד המפריע והוריו. במקרה זה ישאו הורי התמיד באחריות ובחובת הפיצוי עבור הנזק הכלכלי ועגמת הנפש שתיגרם ליתר התלמידים והוריהם (לקוחות חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ), וכן לחברת אוסטרלופיתקוס בע"מ עצמה.

ג' : תלמיד שנהג כמתואר בסעיף 7 רבתי זה והגיע לכלל המתואר בסעיף 7.2 סעיף קטן ב' שלעיל והוריו לא מילאו את חלקם בדרישות המדריך כנדרש וכמתואר בסעיף 7.2 סעיף קטן ב' לשם הפסקת ההתנהגות המפריעה של ילדם או שחרף מילוי הדרישה המתוארת לעיל מצד הורי התלמיד עדיין ימשיך ילדם להתנהג בשיעורים הבאים באופן המתואר בסעיף 7 רבתי זה – רשאית חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ באמצעות הבעלים שלה לפנות להורי התלמיד המפריע ולהודיע להם על הפסקת לימודיו של ילדם בקורס/חוג פשוט באנגלית לאלתר.

במקרה המתואר בסעיף 7.2 סעיף קטן ג' יחשבו הורי התלמיד, שהבעלים בחברת אוסטרלופיתקוס הודיע להם על הפסקת לימודיו של ילדם בקורס/חוג פשוט באנגלית, כמי שהודיעו בעצמם על פרישה מקורס/חוג וביטול השתתפות ילדם בקורס/חוג במובנו של סעיף 3 רבתי "ביטולים והחזרים כספיים", ויחולו עליהם כל הוראותיו של סעיף 3 רבתי האמור.

 1. השלמת חומרי לימוד החסרים לתלמיד עקב היעדרות או הצטרפות מאוחרת לחוג והשלמת שיעורים חסרים עקב היעדרות מצד התלמיד או הצטרפות מאוחרת לחוג או מכל סיבה אחרת :

חומרי הלימוד – דפי עבודה, חוברות, אוגדנים, ערכות קלפי משחק וכד', חומרי אודיו, וידאו ומולטימדיה, וכן פירוט שיעורי הבית – ימסרו לתלמידים בשעות מפגשי הקורס/חוג, כלומר, במהלך המפגשים בכיתות הלימוד בקורס/חוג. חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ אינה אחראית על אספקת חומרי הלימוד לבית התלמיד או הבאתם לתלמיד במפגשים שלאחר היעדרות התלמיד. השלמת החומר הינה באחריות התלמיד והוריו, וניתן לקבל את החומרים החסרים במשרדי החברה בתיאום טלפוני מראש עם הבעלים בחברת אוסטרלופיתקוס בע"מ במועד הנוח לבעלי חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ. תלמיד שהצטרף לחוג באיחור (רישום מאוחר) יקבל מחברת אוסטרלופיתקוס את חומרי הלימוד שהחסיר בשל הרישום המאוחר לקורס/חוג בתנאי שישולם מלוא סכום מרכיב חומרי הלימוד עבור כל תקופת החוג השנתי כהגדרתו בפרק ההגדרות ובסעיף 2.1 שלעיל. למניעת מצב של רישום מאוחר רק לשם קבלת חומרי לימוד רטרואקטיבית – רשאית חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ למסור את חומרי הלימוד  טיפין טיפין לתלמיד שנרשם ברישום מאוחר וכן למסור לו את חומרי הלימוד בסדר שתבחר בו חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ ובמועדים שהיא תבחר במהלך כל תקופת הקורס/חוג הרשמית ועד לתום שנה ממועד סיום תקופת הקורס/חוג הרשמית. חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ רשאית אך אינה חייבת להשלים לתלמידים בקורסים/חוגים פשוט באנגלית חומרי לימוד שאבדו להם או ניזוקו כאשר כבר היו בחזקת תלמידי הקורסים/חוגים פשוט באנגלית או בחזקת מי שלקח עבורם את חומרי הלימוד לפי בקשתם או בתיאום עמם. חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ רשאית לדרוש תשלום נוסף עבור אספקת חומרי לימוד שאבדו לתלמידים או ניזוקו כאשר כבר היו בחזקת תלמידי הקורסים/חוגים פשוט באנגלית או מי מטעמם.

תלמיד שנעדר משיעור/מפגש בקורס/חוג רשאי להשלים את השיעור המסוים שהחסיר אם שיעור מסוים זה נלמד בסמיכות זמנים בקבוצת לימוד אחרת המתקיימת בקורסים/חוגים פשוט באנגלית. השלמת שיעור בקבוצה האחרת תתבצע אך ורק בתיאום ובאישור של מדריכי קבוצת האם והקבוצה שבה מבקש התלמיד לקבל את שיעור ההשלמה בגין היעדרותו מן השיעור בקבוצת האם. בכל מקרה אין חובה על חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ לספק שיעור השלמה לתלמיד שנעדר משיעור שהתקיים במועדו או משיעור השלמה קבוצתי כמובנו בסעיף 4.3, ולא יהיה בסיס לטענה כאילו יש לזכות את הלקוחות כספית או בכל תמורה אחרת עבור שיעור/ים שתלמיד החסיר מכל סיבה, תהא אשר תהא. הוראות סעיף 8 זה תקפות גם עבור איחור מצד תלמיד לשיעור שהתקיים במועדו או איחור לשיעור השלמה קבוצתי כמובנו בסעיף 4.3, והן לגבי עזיבת שיעור תוך כדי מהלך השיעור מצד התלמיד מכל סיבה שהיא לרבות עזיבה בנסיבות סעיף 7 לתקנון "כללי התנהגות מחייבים בקורסים/חוגים והסנקציות על הפרתם". חברת אוסטרלופיתקוס לא תשלים שיעורים שהחסיר תלמיד בגין רישום והצטרפות מאוחרים לקבוצות הקורסים/חוגים פשוט באנגלית.

 1. נוהל אישור השתתפות תלמידים בהפקות וידאו ומולטימדיה במסגרת הקורסים/חוגים פשוט באנגלית :

במסגרת חוויית הלימוד בקורסים/חוגים פשוט באנגלית נערכות הפקות וידאו ומולטימדיה בהשתתפות תלמידי החוג. הסרטונים הינם לימודיים וחינוכיים, שפתם אנגלית, והם משמשים ללימוד בקבוצות החוגים של פשוט באנגלית. תפוצת הסרטונים היא בהקרנה בקבוצות הקורסים/חוגים השונות פשוט באנגלית בהווה ובעתיד ובערוץ היוטיוב של החוג פשוט באנגלית באינטרנט בהווה ובעתיד.

תסריטי הסרטונים מופצים להורים בטרם ההפקה ונמסרים לאישורם. לא חלה כל חובה על תלמיד להשתתף בהפקות הוידאו.

מאות תלמידים כבר השתתפו בהפקות הוידאו לאושרם שלהם ולשביעות רצונם המלאה של הוריהם. נדרשת הסכמה בכתב מצד ההורים להשתתפות ילדם בהפקות הוידאו ולהקרנת הסרטונים בתפוצה שתוארה לעיל. חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ יוצרת עבור כל קבוצת קורס/חוג גם קבוצת וואטסאפ לכל הורי התלמידים המשתתפים באותה קבוצת קורס/חוג. הסכמת ההורים לצילום ילדהם תינתן בדרך של אישור בקבוצת הוואטסאפ האמורה, שבה חברים הורי התלמידים בקבוצת הקורס/חוג,  להשתתפות ילדם בצילומים לסרטוני וידאו באופן ובתפוצת הסרטונים כפי שתוארו בסעיף 9 זה. הסכמה לצילומים שהובעה מצד הורים במסרון וואטסאפ פרטי במסגרת התכתבות וואטסאפ פרטית עם בעלי חברת אוסטרלופיתקוס  בע"מ זיו פורת תחשב להסכמה שהובעה בקבוצת הוואטסאפ של קבוצת הקורס/חוג שבה משתתף התלמיד ותהיה קבילה ומחייבת משפטית בדומה להסכמה שהובעה בקבוצת הוואטסאפ, במובן הנהלים לבקשה וקבלה של הסכמה מפורשת הנדונה בסעיף 9 זה.  נוסח הבקשה לקבלת הסכמת  ההורים לצילום ילדיהם – באופן, למטרות ובתפוצה האמורים בסעיף 9 זה בתקנון – הוא זה שיקבע על ידי חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ באמצעות מדריך הקבוצה, וכל נוסח יהיה קביל ובלבד שבקשת האישור להסכמה שאותה תבקש חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ תהיה ברורה ומפורשת לקבלת ההסכמה המפורשת שמתבקשים ההורים לצילום ילדם לסרטוני וידאו לימודיים בקורס/חוג פשוט באנגלית כמפורט בסעיף 9 זה בתקנון. הורים שיאשרו בקבוצת הוואטסאפ של קבוצת הקורס/חוג את השתתפות ילדם בצילומים להפקת סרטון וידאו לימודי בחוג יתנו בכך את הסכמתם המפורשת והמודעת ומרצונם החופשי הן לצילומי ילדם והן לתפוצת הסרטונים לאחר הפקתם כמפורט בסעיף זה. לא תישמע טענה כאילו מתן ההסכמה מצד ההורים, שניתנה כתשובה לבקשת הסכמה מפורשת להשתתפות התלמיד בצילומים, בקבוצת הוואטסאפ של קורס/חוג פשוט באנגלית  או בהתכתבות וואטסאפ בין הורי התלמיד לבין הבעלים בחברת אוסטרלופיתקוס בע"מ, שהנוסח שלה הוא :  "אני מסכים"  איננה קבילה משפטית או שיש בה משום הטעיה או שאין בה יסודות של מתן הסכמה מרצון ומדעת ומתוך הבנה מלאה של הנושא שאותו יש לאשר לאשורו.

 1.   עמידה במטלות השיעור והבית כתנאי לתוקף טענות שיפור

או אי-שיפור בידע של התלמיד באנגלית :

מודל הלמידה להתקדמות ולשיפור בהישגים של תלמידי הקורסים/חוגים פשוט באנגלית מושתת על תרגול ועיסוק מתמיד ועקבי בחומרי הלימוד במסגרת השיעורים בקורסים/חוגים וכן בתרגול יום-יומי בבית במשך כרבע שעה  לכל הפחות בכל יום וביצוע של כל מטלות השיעור והמטלות להכנה בבית. הכנת כל מטלות השיעור והבית הינה ערובה להצלחה משמעותית בקורס/חוג והפקת המיטב והמרב שיש לקורסים/חוגים פשוט באנגלית להציע לתלמידים לשם קידום מרשים בשליטה באנגלית. לא תתקבל כל טענה ביחס להפרת הבטחה שיווקית ופרסומית של חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ לגבי תקוות שנכזבו לאור הישגים של תלמיד הקורס/חוג פשוט באנגלית בפועל

, כל עוד לא ימלא התלמיד את כל מטלות השיעור והבית המוטלות על תלמידי הקורסים/חוגים פשוט באנגלית כמתואר בסעיף זה.

 1. חבות בגין נזקי גוף ורכוש :

חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ מפעילת הקורסים/חוגים פשוט באנגלית לא תישא באחריות נזיקית בגין נזקי גוף ורכוש אם יגרמו לתלמידים בקורסים/חוגים אלא במסגרת ביטוח נזקי הגוף והרכוש שהיא מבטחת את מתקן ההוראה שלה ברחוב הארז 15 בחולון ואת התלמידים בקורסים/חוגים בלבד בתוך כיתת הלימוד בלבד, במסגרת שעות ההוראה הרשמיות בלבד ובמהלך שימוש סביר בהתאמת מושג הסבירות לתלמידים בכיתות ב'-ו' בלבד במתקן (כיתת הלימוד האמורה) ובמחובריו. לקוחות החוג רשאים לעיין בעותק של פוליסת ביטוח נזקי הגוף והרכוש המתייחס למבנה (כיתות הלימוד בקורסים/חוגים פשוט באנגלית) ולתלמידים  אותו רכשה חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ בתיאום מראש עם מר זיו פורת הבעלים בחברת אוסטרלופיתקוס בע"מ, ובכל מקרה לא תעמוד ללקוחות הטענה כי נמנעה מהם האפשרות לעיין, לברר וללמוד מהם תנאי הכיסוי הביטוחי, טיבו ומפרט הכיסוי הביטוחי והפיצוי/שיפוי בגינו במקרים של נזקי גוף או רכוש לתלמידי הקורסים/חוגים פשוט באנגלית ולמלוויהם במסגרת ההתקשרות הצרכנית של הלקוחות לקבלת שירותי הוראה מחברת אוסטרלופיתקוס בע"מ. חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ לא תישא בכל אחריות נזיקית לנזקי גוף ו/או רכוש (מטלטלין) אם יגרמו למלווים בגירים או קטינים שיתלוו לתלמידי הקורסים/חוגים פשוט באנגלית לפניי, במהלך ובתום השיעורים בקורסים/חוגים בתוך מתקן הלימוד (כיתת הלימוד) ומחוצה לו, אלא לפי האמור בביטוח נזקי הגוף והרכוש שהיא מבטחת את מתקן ההוראה שלה ברחוב הארז 15בחולון. חזקה על לקוחות חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ בכלל, והורי התלמידים בקורסים/חוגים פשוט באנגלית בפרט, כי ביררו היטב ובעיון מהם תנאי פוליסת ביטוח המבנה ונזקי גוף ורכוש שבמסגרת הביטוח שרכשה חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ עבור תלמידי הקורסים/חוגים פשוט באנגלית וכי הם מסכימים מפורשות כי לא יהיו להם כל תביעות נוספות כלפי חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ לפיצוי או לשיפוי מעבר לפיצוי/שיפוי שנקבע בפוליסת הביטוח האמורה ובכפוף לכל האמור בתקנון זה בלבד. חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק או אובדן  או גניבה של חפצי ערך שישאו איתם התלמידים בחוג או מלוויהם לפני, במהלך ובסיום השיעורים בקורסים/חוגים פשוט באנגלית. חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ לא תישא באחריות נזיקית או פלילית לנזקי גוף ורכוש שיגרמו כתוצאה מהתנהגות ביריונית, פלילית או שיש בה ונדליזם או חוסר זהירות בלתי סביר או  משום שימוש בלתי סביר במעשים או במחדלים מצד תלמידי הקורסים/חוגים פשוט באנגלית כלפי זולתם או כלפי עצמם או ביחס לשימוש בציוד ובריהוט ובמחוברים ובקונסטרוקציה הפיזית של כיתות הלימוד בקורסים/חוגים פשוט באנגלית.

בברכה,

זיו פורת – בעלים ומנהל חברת אוסטרלופיתקוס בע"מ מפעילת חוגי פשוט באנגלית ובעל כל הזכויות הרשומות במותג פשוט באנגלית ובתכניו.

שלח/י הודעה
נשמח שתיצרו איתנו קשר !
לפרטים נוספים לחץ כאן
דילוג לתוכן