מבדק מסכם

 • Dan and Yael are a brother and a sister
  They live in Eilat
  Eilat is a pretty city near the sea. It is very hot in Eilat
  Dan and Dana love the sea
  They have a small dog. The name of the dog is Guffy
  Dan and Yael go to the sea with Guffy
  They like to swim and to look at the ships in the sea
  Dan and Yael have many friends
  They are happy

  דן ויעל הם:

 • Dan and Yael are a brother and a sister
  They live in Eilat
  Eilat is a pretty city near the sea. It is very hot in Eilat
  Dan and Dana love the sea
  They have a small dog. The name of the dog is Guffy
  Dan and Yael go to the sea with Guffy
  They like to swim and to look at the ships in the sea
  Dan and Yael have many friends
  They are happy

  דן ויעל ________ אילת

 • Dan and Yael are a brother and a sister
  They live in Eilat
  Eilat is a pretty city near the sea. It is very hot in Eilat
  Dan and Dana love the sea
  They have a small dog. The name of the dog is Guffy
  Dan and Yael go to the sea with Guffy
  They like to swim and to look at the ships in the sea
  Dan and Yael have many friends
  They are happy

  דן ויעל אוהבים את....

 • Dan and Yael are a brother and a sister
  They live in Eilat
  Eilat is a pretty city near the sea. It is very hot in Eilat
  Dan and Dana love the sea
  They have a small dog. The name of the dog is Guffy
  Dan and Yael go to the sea with Guffy
  They like to swim and to look at the ships in the sea
  Dan and Yael have many friends
  They are happy

  לדן ויעל יש

 • Dan and Yael are a brother and a sister
  They live in Eilat
  Eilat is a pretty city near the sea. It is very hot in Eilat
  Dan and Dana love the sea
  They have a small dog. The name of the dog is Guffy
  Dan and Yael go to the sea with Guffy
  They like to swim and to look at the ships in the sea
  Dan and Yael have many friends
  They are happy

  לדן ויעל יש הרבה:

 • Dan and Yael are a brother and a sister
  They live in Eilat
  Eilat is a pretty city near the sea. It is very hot in Eilat
  Dan and Dana love the sea
  They have a small dog. The name of the dog is Guffy
  Dan and Yael go to the sea with Guffy
  They like to swim and to look at the ships in the sea
  Dan and Yael have many friends
  They are happy

  דן ויעל:

 • Dan and Yael are a brother and a sister
  They live in Eilat
  Eilat is a pretty city near the sea. It is very hot in Eilat
  Dan and Dana love the sea
  They have a small dog. The name of the dog is Guffy
  Dan and Yael go to the sea with Guffy
  They like to swim and to look at the ships in the sea
  Dan and Yael have many friends
  They are happy

  בעל החיים של דן ויעל הוא:

 • Dan and Yael are a brother and a sister
  They live in Eilat
  Eilat is a pretty city near the sea. It is very hot in Eilat
  Dan and Dana love the sea
  They have a small dog. The name of the dog is Guffy
  Dan and Yael go to the sea with Guffy
  They like to swim and to look at the ships in the sea
  Dan and Yael have many friends
  They are happy

  במשפט "They like to swim… " (שורה 7) המילה "They" מתייחסת ל:

 • Dan and Yael are a brother and a sister
  They live in Eilat
  Eilat is a pretty city near the sea. It is very hot in Eilat
  Dan and Dana love the sea
  They have a small dog. The name of the dog is Guffy
  Dan and Yael go to the sea with Guffy
  They like to swim and to look at the ships in the sea
  Dan and Yael have many friends
  They are happy

  מה לא נאמר על אילת בטקסט:

 • במשפט "The cat is in the box" , החתול נמצא:

 • המשפט "It is very tall" מתאים ביותר לבעל-החיים הבא

 • The color of the sky is ….

 • במשפטים הבאים "Danny is a boy. He plays with a toy" החפץ המוזכר הוא

 • בָּמִשְׁפָּט הָבַּא "I see seven red birds on the old tree" הָחַיוֹת הָמוּזְכָרוֹת הֵן

  1. קראו את הקטע הבא וסמנו את התשובה הנכונה מתוך האפשרויות הָחַיוֹת הָמוּזְכָרוֹת הֵן שבסוגריים במשפטים שאחריו:

   אבי ובני הם אחים.
   הם גרים בתל אביב
   הם הולכים לבית ספר.
   הם אוהבים לאכול סלט.

  2. Avi and Benny are ( )
  3. They live in ( )
  4. They go to ( )
  5. They like to eat ( )
 • תרגום המילה לעבריתתעתיק המילה באנגליתהמילה באנגליתתיאור המילההאם המילה מופיעה באוצר המילים
    Iגופים+
    haveתארים+
    newתארים+
    computerחפצים+
    theyגופים+
    sitפעלים+
    onמילות יחס וקישור+
    theמילות יחס וקישור+
    brownצבעים+
    chairsחפצים+
  • צֶ'אִירְסְ
  • דֶ'יְי
  • מחשב
  • ה.. (ה' הידיעה)
  • אני
  • ֹכסאות
  • לשבת
  • על
  • הֶבְ
  • חדש
  • אוֹנְ
  • בְּרָאוּנְ
  • הם
  • אָיְי
  • קוֹמְפְּיוּטֵרְ
  • נְיוּ
  • יש לי
  • סִיטְ
  • דֶ'
  • חוּם
  1. סמנו את המילה יוצאת-הדופן בכל שורה בתרגילים הבאים :

 • תרגום המילה לעבריתתעתיק המילה לעבריתהמילה באנגליתמספר איבר-הגוף באיורכותרתהאם המילה מופיעה באוצר המילים
     11+
     2גופים+
     3גופים+
     4גופים+
     5גופים+
     6גופים+
     7גופים+
     8גופים+
     9גופים+
     10גופים+
     11גופים+
     12גופים+
     13גופים+
     14גופים+
  • Eye
  • הֶיְרְ
  • פה
  • אָיְי
  • Knee
  • ear
  • נִי
  • פוּטְ
  • אָרְמְ
  • שוֹלְדֵרְ
  • אצבע (בכף היד)
  • shoulder
  • אִירְ
  • יד
  • הֶדְ
  • toe
  • nose
  • Head
  • ֹשיער
  • arm
  • hand
  • לֶגְ
  • מָאוּטְ'
  • נוֹוְ'סְ
  • טוֹאוּ
  • אף
  • ֹזרוע
  • ֹברך
  • ֹבוהן (בכף הרגל)
  • ראש
  • הֶנְדְ
  • אוזן
  • עין
  • ֹכתף
  • רגל
  • foot
  • פִינְגֶרְ
  • כף רגל
  • Mouth
  • hair
  • finger
  • Leg
 • השלימו את המילים החסרות בקטע הבא על-ידי גרירת המילים המתאימות מתוך מחסן המילים לתוך החללים:

  Danny is a 
  He goes to   in the morning.
  He eats a   at school.
  Danny is a  boy.
  He has many  
  He likes to play  with his friends .
  • boy
  • basketball
  • sandwich
  • tall
  • school
  • friends
 • השלימו את המילים החסרות בקטע הבא על-ידי הקלדת המילים המתאימות מתוך מחסן המילים לתוך החללים. הקפידו על איות מדויק כדי שהתשובה תחשב כתשובה נכונה :

  You can buy eggs in the
  There are flowers and in the garden.
  The girls read
  The teachers work at
  I like to drink
  The internet is on the
  • supermarket
  • school
  • milk
  • trees
  • books
  • computer
  1. סמנו תשובה "אמת" או "שקר" לכל אחד מן המשפטים הבאים :

  2. Fish live in the water . ( )
  3. The baby is old . ( )
  4. Tel-Aviv is a big city . ( )
  5. The stars are in the sky . ( )
  6. The color of horses is pink . ( )
 • השלימו את המילים החסרות בקטע הבא על-ידי גרירת המילים המתאימות מתוך מחסן המילים לתוך החללים:

  Tamar is five yeaes old.
  She wants a toy bear for her birthday.
  Grandpa and grandma buy a new toy for Tamar .
  They buy a pretty brown toy bear .
  Tamar is very happy .
  Tamar loves her new bear.
  Tamar and the bear sleep in the bed.
  Happy birthday Tamar !

  How old is Tamar ? 
  What does Tamar wants ? 
  Who buys a toy bear for Tamar ? 
  What is the color of the bear ? 
  Who is happy ? 
  Where do Tamar and the bear sleep ? 
  • A toy bear
  • Grandpa and grandma
  • Tamar
  • Five years old
  • In the bed
  • Brown